Regulamin sklepu AkademiaSzpilek.pl
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
§ 1

WSTĘP

1. EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) z siedzibą w Katowicach (Polska), adres: ul. Władysława Orkana 15D / 49, kod pocztowy: 40-552, numer NIP 6341948430 („AkademiaSzpilek.pl”), reprezentowana przez Kamila Dłutko, umożliwia kupowanie Usług przy pomocy sieci elektronicznej (Internet) – pod domeną internetową AkademiaSzpilek.pl („SKLEP”).

2. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest AkademiaSzpilek.pl.

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Usług dostępnych w Sklepie („Usługi” lub „Usługa”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Usług.

4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku „Regulamin” umieszczonego w Sklepie.

5. Informacje o Usługach w Sklepie m.in. opisy, ceny, parametry (zdefiniowane w §7 ust. 2) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

6. Usługi w Sklepie są szczegółowo oznaczone. W Sklepie znajdują się informacje w szczególności o parametrach Usług (zdefiniowanych w §7 ust. 2).

§ 2
ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY USŁUG

1. EVOLUTION KD(AkademiaSzpilek.pl) umożliwia zawieranie umów sprzedaży Usług za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa sprzedaży Usług zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („KLIENT”), a EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl).

3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia. Przed odmową realizacji EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.

6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

§ 3
ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Usługi w następujący sposób:

a) na stronie Sklepu (on-line), korzystając z procedury składania zamówienia,

b) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Usług na adres e-mail: beata@akademiaszpilek.pl.

2. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Usług w Sklepie i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.

6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Usług przyciskiem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Usług w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Usług oraz kosztów ich dostawy (jeśli występują), o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.

7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, niniejszym oraz Regulaminem.

8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, liczbie zamówionych Usług, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Usług oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży (pod warunkiem, że Klientowi przysługuje). Wskazana wyżej stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Usług.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.

11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem.

§ 4
DOSTAWA I ODBIÓR Usług

1. Usługi świadczone są na rzecz Klienta pod adresem wskazanym w szczegółach Usługi.

2. Klient Sklepu składając zamówienie wyraża zgodę na otrzymanie dowodu zakupu (faktura VAT) w formie elektronicznej (wiadomością e-mail).

§ 5
CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Informacja o cenie zakupu Usługi podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Usług. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w trzecim mailu.

2. Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają stawkę podatku VAT aktualnie obowiązująca w Polsce.

3. Klient płaci za zamówione Usługi:

PRZED WYKONANIEM USŁUGI:
a) przelewem bankowym on-line, kartą płatniczą online lub BLIKiem. Płatność elektroniczna jest realizowana w systemie płatniczym Dotpay.pl.
b) przelewem bankowym zwykłym (poza systemem płatniczym Dotpay.pl).

4. EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) zastrzega sobie prawo zmiany cen Usług znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Usług do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Usług oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay.pl, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.

§ 6
REKLAMACJE Usług

1. Reklamację można złożyć drogą elektroniczną lub pocztową, na dane Sklepu.

2. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Usługa.

3. Każda Usługa kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

4. Jeżeli Usługa ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Usługi, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Usługa na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie poprawy wykonania Usługi na wolną od wad albo usunięcia wady.

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów ma prawa odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od jej zakupu, bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, pod warunkiem, że Usługa nie została jeszcze wykonana. Środki zostaną zwrócone konsumentowi w przeciągu 14 dni od złożenia odstąpienia od umowy w ten sam sposób, jakiego wcześniej użył kupujący, chyba, że wyrazi pisemną zgodę na inna formę zwrotu wpłaconyh środków.

§ 8
INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNA

1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Usług w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Usług

2. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Chrome, Safari, Internet Explorer, Edge, Opera, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.

3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane drogą elektroniczną lub pocztową, na dane Sklepu. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e-mail.

4. EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej.

§ 9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Informacje wskazane poniżej zostają Użytkownikowi udostępniane także w momencie zbierania jego danych osobowych na stronach Sklepu.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sklepu jest EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl). Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”).

3. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: beata@akademiaszpilek.pl lub: EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl), ul. Władysława Orkana 15D / 49, kod pocztowy: 40-552, Katowice (Polska).

4. Dane osobowe Użytkowników Sklepu są przetwarzane m.in. w następującym zakresie: (i) w celu wykonywania zawartych z Użytkownikiem umów sprzedaży Usług ze Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu prowadzenia konta Użytkownika Sklepu – podstawą przetwarzania danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację regulaminu Sklepu; (ii) w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej; (iii) jeżeli Użytkownik wyrazi na to odrębne zgody, na podany adres e-mail Użytkownika albo jego nr telefonu, może być wysyłana informacja handlowa dotyczącą Usług oferowanych do sprzedaży w Sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest jego zgoda, która nie jest obowiązkowa i może być cofnięta w każdej chwili; (iv) w celu kierowania do Użytkownika na stronie Sklepu zindywidualizowanych komunikatów marketingowych np. w formie sugestii zakupu Usług z wykorzystaniem profilowania. Komunikaty będą przygotowane w oparciu o analizę dokonanych przez Użytkownika zakupów – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na marketingu Usług oferowanych w Sklepie; (v) w celach marketingowych – na podany przez Użytkownika adres do doręczeń Administrator od czasu do czasu wysyłać informacje o ofercie Sklepu AkademiaSzpilek.pl lub ofercie jego partnerów handlowych – podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym zakresie będzie prawnie uzasadniony interes Administratora lub jego partnerów polegający na marketingu wskazanych w ofercie Usług; (vi) w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb Użytkowników Sklepu, (vii) w celu potwierdzenia wykonania przez Administratora jego obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania danych Użytkownika w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.

5. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych w powyższym zakresie kontaktując się ze Sklepem,

6. Dokonując zakupów w Sklepie Użytkownik podaje określone dane osobowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży. Odmowa podania danych koniecznych do realizacji zamówienia skutkuje brakiem możliwości wykonania przez Sklep umowy sprzedaży. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail lub podany nr telefonu dla realizacji zawartej umowy sprzedaży Usług. Jeżeli zgoda zostanie wyrażona, będzie mogła być cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania sprzed cofnięcia.

7. Administrator będzie gromadził i udostępniał dane osobowe Użytkownika podmiotom w następujących celach:
a) odbiór płatności: Dotpay Sp. z o.o.
b) analiza zachowania Użytkowników w Sklepie:
– Hotjar: Hotjar Ltd.
– Google: Google, LLC
c) marketing:
– Google: Google, LLC
– Facebook: Facebook, Inc.
– MailChimp: The Rocket Science Group, LLC
– GetResponse: GetResponse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
– ManyChat: ManyChat, Inc.
d) utrzymanie Sklepu (hosting): home.pl S.A
e) logowania się do Sklepu z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika pochodzących z:
– Facebook: Facebook Inc.
– Google: Google LLC

8. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Użytkownika jego danych.

9. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach. Sklep zapewniają bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu, wysokiego poziomu szyfrowania połączenia HTTPS/SSL zgodnie z przyjętymi najlepszymi praktykami, współpracuje ze starannie dobranym dostawcą usług hostingowych

10. Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

12. Dane osobowe Użytkownika będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC i Facebook Inc. w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 10
ZAPISY KOŃCOWE

1. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Usług oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży Usług w Sklepie stosuje się odpowiednie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.

5. EVOLUTION KD (AkademiaSzpilek.pl) zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

6. Wszelkie zamieszczone w Sklepie znaki nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

Kontakt

    Wykonanie: ForPage.pl

    Pomysłodawczyni Akademii Szpilek. Trenerka kobiecości i pewności siebie

    Była modelka obecnie psycholog, a od zawsze high heels lovers

    Pomysłodawczyni Akademii Szpilek. Trenerka kobiecości i pewności siebie

    Była modelka obecnie psycholog, a od zawsze high heels lovers